MAYA TEAM TOLMIN / SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN POSEBNA DOLOČILA TURISTIČNE AGENCIJE MAYA TEAM D.O.O., Volče 87c, 5220 Tolmin, DŠ: SI24153044 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za športne in poslovne programe so sestavni del vseh aktivnosti, programov in paketov družbe MAYA TEAM ter različnih medsebojnih in vnaprej dogovorjenih kompenzacij. So pripadajoči del ponudbe/pogodbe, ki jo skleneta Turistična agencija Maya team d.o.o. (v nadaljevanju: TAMT) in naročnik (individualni udeleženec določene aktivnosti, skupina individualnih udeležencev določene aktivnosti ali podjetje, zavod ter različne zveze ali društva, ki v svojem imenu ali za svoje ime pripeljejo na določen paket, program ali aktivnost svoje zaposlene, člane ali poslovne partnerje, ter druge turistične agencije, ki prek svojih mrež prodajajo aktivnosti, pakete ali programe TAMT za svoje goste kot pooblaščena partnerska turistična agencija), ki se prijavlja oziroma naroča in vnaprej rezervira določeno aktivnost, paket ali program.

Z določili Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: SPP) TAMT se naročnik lahko seznani v poslovnih prostorih TAMT in/ali na spletni strani TAMT, to je na spletnem naslovu www.maya.si, kjer so SPP posebej označeni na povezavi Splošni pogoji in so splošno dostopni. Sestavni del SPP je tudi cenik aktivnosti športnih storitev, ki so ravno tako objavljene na spletni strani www.maya.si in v poslovnih prostorih TAMT. Na predhodno željo naročnika lahko pri oddaji oziroma posredovanju ponudbe/pogodbe TAMT naročniku k ponudbi/pogodbi doda tudi SPP.

Aktivnosti, paketi in programi, ki so predmet SPP, so vezani na športni in poslovni turizem TAMT.

Naročnik je vsaka oseba, podjetje, društvo, zavod, zaključena družba prijateljev ali turistična agencija itd., ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo določenega paketa, programa, aktivnosti ali druge storitve TAMT. Ravno tako je naročnik določeno podjetje, ki je s TAMT predhodno, tj. pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa, sklenilo medsebojno kompenzacijo. SPP se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.maya.si.
Da je naročnik seznanjen s SPP TAMT in daje nepreklicno soglasje k SPP TAMT, se šteje, ko naročnik izpolni vsaj enega od spodaj navedenih pogojev:

 • INDIVIDUALNI UDELEŽENEC AKTIVNOSTI:
  • Ko s podpisom medsebojne pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili ter da z njimi nepreklicno soglaša.
  • Ko s pisnim potrdilom potrdi ime želene aktivnosti, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Ko rezervira in vplača določeno aktivnost prek spletne strani TAMT.
 • PODJETJE, ZAVOD, DRUŠTVO ali ZVEZA:
  • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko pisno potrdi naročilo določene aktivnosti, paketa ali programa na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko na TRR TAMT nakaže dogovorjen odstotek vrednosti vnaprej dogovorjenega medsebojnega posla.
  • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko se dogovori za medsebojno kompenzacijo za točno določen znesek kompenzacije za vnaprej dogovorjeno aktivnost, program ali paket in to kompenzacijo potrdi.
 • TURISTIČNA AGENCIJA:
  • Ko s pisnim potrdilom (vavčer ali naročilnica agencije) potrdi ime želene aktivnosti, paketa ali programa, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Ko vplača v pogodbi določen odstotek skupnega zneska posla, ki je potreben za potrditev in rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa.

SPP vsebujejo tudi pomembna navodila (IZJAVA O ODGOVORNOSTI IN SOODGOVORNOSTI PRI ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH), s katerimi se naročnik pred začetkom vsake športne aktivnosti seznani, s podpisom pa potrdi, da se strinja in neizpodbitno soglaša ter potrjuje, da bo upošteval pravila in navodila TAMT in osebja TAMT med izvajanjem športnih aktivnosti. Ne glede na to, ali je naročnik individualni udeleženec, podjetje, zavod, zveza ali agencija, morajo navodila prebrati in podpisati vsi udeleženci, ki se bodo določene športne aktivnosti udeležili. Če posameznik ali več njih ne želi podpisati ali se ne strinja z navodili, se aktivnosti v organizaciji TAMT ne more udeležiti, in to ne glede na to, ali je bila aktivnost plačana/kompenzirana vnaprej ali ne. Ravno tako se aktivnosti ne morejo udeležiti vsi tisti, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih predpisov v navodilih (glejte VARNOST NA AKTIVNOSTIH).

2. OPREDELITEV POJMOV AKTIVNOSTI, PROGRAM IN PAKET

 • AKTIVNOSTI: to so športne aktivnosti, ki jih TAMT izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim športnim agencijam. Aktivnosti, ki se izvajajo, so: rafting, mini rafting, kajak, sit on top, soteskanje – canyoning, izleti z gorskimi kolesi, zipline, SUP, jamarstvo, prosto plezanje, preživetje v naravi, pohodništvo in padalstvo. Med aktivnosti prištevamo tudi organizacijo piknikov, kosil in drugih oblik druženja in zabave, ki jih izvajamo v svojem Športno-rekreacijskem centru Labrca.
 • PROGRAMI: to so enodnevni programi za podjetja ali zaključene skupine, ki jih TAMT izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam. Vključujejo eno ali več aktivnosti v kombinaciji s hrano in pijačo. Lahko vsebujejo tudi elemente teambuildinga ali teambondinga, lahko so kombinirane delavnice mehkih veščin in reševanja timskih nalog ali konkretni programi teambuildinga, ki vsebujejo kombinacijo izkustvenega izobraževanja in potrebne refleksije ter prenos ključnih timskih veščin v delovno okolje.
 • PAKETI: to so dvo- ali večdnevni paketi, ki jih TAMT izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam. Delimo jih na športne pakete (družinske aktivne počitnice, kratki aktivni vikend paketi, individualne aktivne počitnice), kjer prevladujejo športne aktivnosti, in poslovne pakete (teambuilding, incentive, teambonding).

3. STORITVE, KI SO IN KI NISO VŠTETE V AKTIVNOSTI, PROGRAME ALI PAKETE TAMT

V ceno aktivnosti, programov ali paketov so vštete vse storitve, ki so navedene v ponudbi/pogodbi, ki je bila poslana naročniku in ki jo je naročnik s potrditvijo rezervacije potrdil.

Dodatne storitve so vse storitve, ki so naročene dodatno poleg že vnaprej dogovorjene aktivnosti, programa, paketa ali kompenzacije. Dodatne storitve niso del ponudbe/pogodbe, zato se plačajo posebej v obliki doplačila. Plačilo dodatnih storitev se izvede po opravljeni storitvi v roku 7 dni po tem, ko TAMT naročniku izda račun. Sem spadajo recimo hrana, pijača, dodane individualne ali skupinske aktivnosti. V nekaterih primerih je lahko hrana in/ali pijača že del ponudbe – v teh primerih se za hrano in pijačo ne doplača, razen če je naročnik naročil še dodatno hrano in pijačo, ki ni bila del predhodno dogovorjene ponudbe/pogodbe. Dodatne storitve naročnik potrdi pisno in pred prihodom, lahko pa dodatne storitve naročnik naroči tudi med trajanjem samega programa, paketa ali aktivnosti.

Druge storitve so storitve, ki niso del programa, so pa za izvedbo programa nujno potrebne, npr. nočitev in hrana inštruktorjev na večdnevnih programih, kilometrina inštruktorjev na določeno lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket, prevoz udeležencev na lokacijo, če ga naročnik naroči itd. Druge storitve plača naročnik tudi, če je za izvedbo programa treba ekipo ali del ekipe TAMT začasno premestiti na lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket. Druge storitve so navedene v ponudbi/pogodbi v rubriki Česa cena ne vključuje.

Skriti stroški so stroški, ki jih agencije in podjetja običajno zaračunajo brez predhodnega opozorila. Tu gre za različne vstopnine, napitnine, nenapovedane obiske različnih trgovin z lokalnimi izdelki itd. TAMT se skritih stroškov ne poslužuje in nikoli ne zaračunava skritih stroškov.

4. PRIJAVE/REZERVACIJE IN VPLAČILA

Naročnik se lahko prijavi oziroma izvede rezervacijo v TAMT, v pooblaščeni agenciji TAMT, prek interneta ali po elektronski pošti na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.

Ob rezervaciji oziroma prijavi obe strani, tako TAMT kot tudi naročnik, pisno potrdita rezervacijo, kar se smatra za podpis pogodbe in je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji ter vsebuje podatke o aktivnosti, programu ali paketu, na katerega se je naročnik prijavil, ali pa se sklicuje na ime programa, kjer so ti podatki navedeni.

TAMT za športne aktivnosti sprejema tudi telefonske rezervacije od lokalnih namestitvenih kapacitet, gostišč ali drugih turističnih informacijskih točk ali centrov, s katerimi ima dogovor za sprejem telefonskih rezervacij.

Naročnikova prijava/rezervacija velja za potrjeno, ko to potrdi osebje TAMT in/ali, ko je izpolnjen vsaj eden od spodaj navedenih pogojev:

 • INDIVIDUALNI UDELEŽENEC AKTIVNOSTI:
  • Ko osebje TAMT naročniku pisno potrdi ime želene aktivnosti, datum prihoda in število udeležencev iz enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Ko rezervira in vplača določeno aktivnost v TAMT ali prek spletne strani TAMT.
  • Ko pošlje potrdilo o nakazilu na TRR TAMT za vnaprej določeno aktivnost, program ali paket.
 • PODJETJE, ZAVOD ali ZVEZA:
  • Ko naročnik na enega izmed elektronskih naslovov TAMT pisno potrdi datum rezervacije, ki je vezana na ponudbo, ki jo je naročniku poslala TAMT ali, ko naročnik TAMT v priponki pošlje naročilnico. Na podlagi potrditvenega elektronskega sporočila ali poslane naročilnice TAMT do 10 dni po izvedbi aktivnosti, programa ali paketa naročniku izda račun z valuto 7 dni. Naročilnica vsebuje naslednje podatke: število oseb, datum aktivnosti paketa ali programa in ime ponudbe/pogodbe. V kolikor naročnik v roku 7 dni ne poravna obveznosti, TAMT naročniku zaračuna tudi zamudne obresti v skladu s slovesnkoi zakonodajo.
  • Ko na TRR TAMT nakaže dogovorjen odstotek celotne vrednosti vnaprej dogovorjenega medsebojnega posla.
  • Ko podpiše medsebojno kompenzacijo za točno določen znesek kompenzacije za vnaprej dogovorjeno aktivnost, program ali paket. Če naročnik ne zagotovi v kompenzaciji vnaprej dogovorjenega števila udeležencev na določeni aktivnosti, programu ali paketu, se to šteje kot krivda naročnika, zato se predhodni kompenzacijski pogoji (končni znesek kompenzacije) ne morejo spremeniti v škodo TAMT. Kompenzacijska vrednost posla v nobenem primeru ne more biti nižja od dogovorjene.
 • TURISTIČNA AGENCIJA:
  • Ko s pisnim potrdilom (vavčer ali naročilnica agencije) potrdi ime želene aktivnosti, programa ali paketa, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Ko vplača v pogodbi določen odstotek, ki je potreben za potrditev in rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa.

5. CENE AKTIVNOSTI, PROGRAMOV IN PAKETOV

ŠPORTNE AKTIVNOSTI (rafting, kajak, canyoninh...):

Cene športnih aktivnosti so vnaprej določene, vsebujejo DDV in so objavljene na spletni strani maya.si (vsaka aktivnost ima ceno objavljeno ob predstavitvi aktivnosti) in v poslovalnici TAMT. Cene hrane in pijače vsebujejo DDV in so objavljene v ceniku in meniju ŠRC Labrca. Cene piknikov za zaključene skupine so na voljo v poslovnih prostorih TAMT, na željo naročnika jih TAMT lahko naročniku pošlje po elektronski pošti. 

PROGRAMI IN PAKETI:

Cene programov in paketov se določajo posamično za vsako povpraševanje ali kompenzacijo posebej in ne vključujejo DDV. Odvisne so od vsebine, trajanja in zahtevnosti programa ali paketa. Finančno so programi in paketi razdelani v vsaki ponudbi/pogodbi posebej – t. i. tailor made programi ali paketi.

TAMT si pridržuje pravico do spremembe cene, ki bi lahko nastala zaradi sprememb cen na trgu, ki vplivajo na postavitev cene aktivnosti, programa ali paketa. Zvišanje in znižanje cene se obračuna z odstotkom, enakim povečanju ali zmanjšanju predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.

O morebitni spremembi cene aktivnosti, programa ali paketa TAMT naročnika obvesti najmanj 20 dni pred začetkom aktivnosti, programa ali paketa. Naročnika se obvesti pisno ali ustno. Če podražitev preseže 10 odstotkov, ima naročnik pravico razdreti pogodbo, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator naročniku povrne vplačan znesek aktivnosti, programa ali paketa.

Morebitni popusti in ugodnosti se izključujejo ter se ne seštevajo.
Če je predvidenih več popustov, si lahko naročnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Ob koriščenju popustov za individualne naročnike se popust lahko koristi samo pri plačilu z gotovino.

TAMT in naročnik se v času priprave ponudbe za izvedbo aktivnosti, programa ali paketa lahko dogovorita tudi za medsebojno kompenzacijo. Kompenzacijo morata TAMT in naročnik vnaprej finančno ovrednotiti in terminsko dogovoriti. Če kompenzacije ni mogoče zaključiti z

enkratnim dogodkom, se lahko kompenzira dogovorjen znesek v več vnaprej medsebojno dogovorjenih terminih, vse dokler ni kompenzacija zaključena. Kompenzacija mora biti zaključena najpozneje v dveh letih od sklenjenega dogovora o kompenzaciji. V nasprotnem se šteje, da naročnik za izvedbo kompenzacije ni več zainteresiran, s čimer TAMT oprosti kompenzacijskega dogovora. V tem primeru se šteje, da je kompenzacija zaključena.

TAMT lahko za določeno aktivnost, program ali paket določi, da naročnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, kot ga predvideva program. Tu gre za aktivnosti, program ali paket, ki jih TAMT ne izvaja neposredno, temveč TAMT naročnika napoti k drugemu izvajalcu. V tem primeru TAMT ne nastopa kot organizator in ne kot posrednik, temveč zgolj kot informator. V tem primeru naročnik vse reklamacijske in odškodninske zahtevke uveljavlja na kraju samem pri agenciji oziroma izvajalcu določene aktivnosti, programa ali paketa.

VARNOST UDELEŽENCEV NA AKTIVNOSTIH – kratek pregled navodil o odgovornosti in soodgovornosti pri športnih aktivnostih, programih in paketih, ki jih podpiše vsak udeleženec športnih aktivnosti, programov ali paketov:

 • Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev in da znajo plavati (velja za vodne aktivnosti).
 • Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih, programih ali paketih.
 • Omejitve pri udeležbi na aktivnostih:
  • najmanjše število udeležencev: 3 osebe, v nasprotnem primeru doplačilo;
  • otroci, višji od 110 cm, se lahko udeležijo rafting izleta EASY;
  • otroci, višji od 125 cm, se lahko udeležijo aktivnosti zipline;
  • otroci plavalci, višji od 130 cm, se lahko udeležijo rafting izleta Boka;
  • otroci plavalci, višji od 140 cm, se lahko udeležijo vseh športnih aktivnosti;
  • največja dovoljena masa: ženske 100 kg, moški 110 kg.
  • TAMT si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah.
  • TAMT odsvetuje udeležbo na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami.
  • TAMT si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnost. Ob odpovedi izleta vam povrnemo vse stroške rezervacije.
  • TAMT si pridržuje pravico do odpovedi izleta tudi, če število udeležencev ne doseže najmanjšega števila.
  • Po prejeti obvezni opremi za športno aktivnost ob odpovedi (s strani gosta) gost ni upravičen do povračila stroškov. Prav tako niso povrnjeni stroški zaradi krajšega izleta, ki je razlog slabe fizične pripravljenosti posameznika.
  • Športna aktivnost poteka od pristopa gostov do vodnika na štartnem mestu do zaključka izleta – pristanka na cilju.
  • TAMT ne odgovarja za poškodbe, nastale izven poteka aktivnosti, programa ali paketa.
  • TAMT ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil vodnikov ali drugega osebja TAMT.
  • Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom izleta o tem obvestiti vodnika ali drugega uslužbenca TAMT.
  • Poškodbe, ki nastanejo med aktivnostjo, programom ali paketom, morajo biti prijavljene takoj vodniku/inštruktorju oziroma drugi pooblaščeni osebi v TAMT. TAMT ne bo upoštevala nobenih poškodb, ki so sporočene naknadno.
  • TAMT fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij za interne namene. Fotografije, ki jih posname TAMT, so last TAMT.
  • TAMT ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.

7. PLAČILA NA OBROKE

Več informacij je na voljo na našem prodajnem mestu. Tam vas bomo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj in vam po želji pripravili informativni izračun.
Za vsako spremembo rezervacije se zaračunajo administrativni stroški v višini 25 EUR na prijavnico.

8. UPORABA PODATKOV

Vse pridobljene podatke o naročniku TAMT varuje skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da naročnik s potrditvijo rezervacije pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, raziskave trga, segmentiranja kupcev in obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji aktivnosti, programa ali paketa ali kadarkoli pozneje.

9. NAROČNIKOVA ODPOVED AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA

Naročnik ima pravico do odpovedi aktivnosti, programa ali paketa, in sicer na istem mestu, kot je rezervacijo potrdil. Odpoved mora biti obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved aktivnosti, programa ali paketa ne upošteva. Če naročnik odpove aktivnost, program ali paket, ima TAMT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aktivnosti, programa ali paketa. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije.

ODPOVED AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA:

 • do 60 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 25 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 59 do 45 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 35 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 44 do 35 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 50 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 34 do 20 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 80 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 19 do 10 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 90 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 9 do 0 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • neudeležba brez odpovedi – TAMT zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa.

Med trajanjem aktivnosti, programa ali paketa lahko naročnik na svojo željo prekine določeno aktivnost, program ali paket. TAMT in naročnik podpišeta pisno izjavo o prekinitvi, v kateri se navede razlog prekinitve. Če naročnik aktivnost, program ali paket prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

Naročnik lahko naknadno po potrditvi rezervacije spremeni oziroma zamenja ime naročnika ali število udeležencev. Če želi naročnik število povečati, je za to potrebno pisno potrdilo TAMT.

Pri manjšem številu udeležencev, kot je bilo predhodno dogovorjeno, na aktivnosti, programu ali paketu se upošteva zgoraj napisane odpovedne roke za aktivnost, program ali paket. Če je TAMT naročniku pri ceni upošteval skupinski popust, se ta izniči.

Če pride do odpovedi rezervacije pri individualnih rezervacijah, mora naročnik to TAMT javiti takoj, in to obvezno v pisni obliki in v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi. Kadar je razlog za odpoved tako poslabšanje zdravstvenega stanja naročnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki naročniku onemogoča udeležbo na aktivnosti, programu ali paketu, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Za odpoved iz zdravstvenih razlogov se naročniku povrne 100 % vplačane kupnine.

Če pride do odpovedi, ko je naročnik podjetje, zavod, društvo ali zveza, se temeljito preveri razlog odpovedi. Če se ugotovi, da naročnik nima možnosti udeležbe, se naročnik in TAMT dogovorita za nov termin pod enakimi pogoji, kot so bili dogovorjeni ob prvi potrjeni rezervaciji. Slabo vreme ni razlog za odpoved, če lahko TAMT naročniku zagotovi izvedbo aktivnosti, programa ali paketa. Če se ugotovi, da odpoved ni upravičena, TAMT izda račun naročniku enako kot za opravljeno storitev. Pri novem terminu mora naročnik potrditi nov medsebojno dogovorjen termin TAMT v roku 5 delovnih dni od dne, ko je TAMT pisno poslal naročniku nov medsebojno dogovorjeni datum. Če naročnik v dogovorjenem času ne potrdi novega dogovorjenega termina, lahko TAMT nov ponujen termin ponovno sprosti in ga ponuja drugim naročnikom.

Podjetju, zavodu, društvu ali zvezi, ki odpove rezervirano aktivnost, program ali paket s prvim terminom rezervacije in drugega dogovorjenega termina pisno ne potrdi oziroma ga ponovno odpove, TAMT pošlje račun, ki vsebuje vse dogovorjene storitve na prvotno dogovorjeni rezervaciji. Datum pisne odpovedi prve rezervacije je osnova za sestavo računa.

Če odpoved predloži podjetje, ki ima s TAMT sklenjeno medsebojno kompenzacijo, se podjetju ravno tako ponudi nov termin, ki ga naročnik predhodno potrdi. Če tudi v tem novem terminu naročnik dogovorjene kompenzacije ne izvede, se kompenzacija zaključi in se šteje za izvedeno. V nasprotnem primeru namreč TAMT utrpi gospodarsko škodo, ker rezervira termine, ki zaradi neprihoda naročnika ostanejo prazni.

V primeru, da pride do odpovedi naročnika zaradi naravnih nesreč, epidemije, pandemije, vojne ali druge višje sile na katero TAMT nima vpliva, TAMT vplačanega denarja v nobenem primeru ne vrača, temveč skupaj z naročnikom dogovorita nov datum izvedbe aktivnosti, programa ali paketa v času največ dveh let od trenutka, ko je vzrok za odpoved odpravljen.

10. ODPOVED ALI SPREMEMBA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA S STRANI TAMT.

 

TAMT si skladno z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe aktivnosti, programa ali paketa v naslednjih primerih:

 • Z izvedbo aktivnosti, programa ali paketa bi ogrožali zdravje ali življenje udeležencev.
 • Za aktivnost, program ali paket se ni prijavilo dovolj naročnikov, zato najmanj sedem (7) dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT odpove aktivnost, program ali paket in o tem obvesti vse, ki so rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa že opravili, ter jim povrne celotno vplačano kupnino.

TAMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti, programa ali paketa nastopijo izredne okoliščine (naravne nesreče, epidemija, pandemija, vojna ali druge višje sile na katero naročnik nima vpliva), ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TAMT pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da rezervacije predhodno ne bi potrdila, če bi ob sklenitvi pogodbe obstajale informacije o izrednih okoliščinah. V tem primeru TAMT ne vrača že vplačane kupnine.

 • TAMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti eden ali več naročnikov ali naročnikovih gostov neposredno krši določbe, ki so zapisane v navodilih Izjava za odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih. V tem primeru TAMT ne vrača že vplačane kupnine.
 • TAMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti, programa ali paketa pristojna oseba, ki dela in nastopa v imenu TAMT, ugotovi, da določena oseba/določene osebe na določeni aktivnosti, programu ali paketu ni/niso fizično in/ali psihično sposobna/sposobne napora, ki ga od nje/njih zahteva aktivnost, program ali paket, in bi z nadaljevanjem aktivnosti, programa ali paketa ogrožali svoje in tuje zdravje ali življenje, pred začetkom aktivnosti, programa ali paketa tega ni bilo mogoče opaziti ali zaznati, naročnik pa osebja TAMT o tem ni obvestil. V tem primeru TAMT ne vrača že vplačane kupnine.

11. REKLAMACIJE

Naročnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem in vodji aktivnosti, programa ali paketa oziroma neposrednemu izvajalcu storitev.

Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, naročnik z neposrednim izvajalcem storitve ali z vodjo aktivnosti, programa ali paketa sestavi pisno potrdilo oziroma reklamacijski zahtevek, ki ga podpišeta predstavnik ali izvajalec storitev in oškodovani naročnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je naročnik grajal storitev na kraju samem.

Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo vodnika, šoferja, gostinca, hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik svoj zahtevek uveljavlja.
TAMT je dolžna prvič pisno odgovoriti naročniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb skladno z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler TAMT ne izda odgovora, se naročnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi ali sodnim ustanovam oziroma dajanju informacij medijem in drugim javnostim. TAMT bo reševala samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Naročnik je soodgovoren in zagotavlja TAMT, da nima nihče od udeležencev aktivnosti, programa ali paketa pred prihodom na aktivnost, program ali paket zdravstvenih zadržkov ali omejitev za opravljanje aktivnosti, programov ali paketov. Naročnik se zaveda, da je pri vseh aktivnostih, programih in paketih, ki jih izvaja TAMT, povečan dejavnik tveganja za poškodbe in druge nevarnosti, zato v nobenem primeru aktivnosti, programi in paketi niso primerni za nosečnice in osebe, ki imajo različne poškodbe hrbta ali so utrpele druge resne poškodbe ali operacije. Ravno tako aktivnosti, programi in paketi niso primerni za osebe s povečanim krvnim tlakom in za osebe, ki imajo težave s srcem. Omejitev velja tudi za ženske osebe, ki tehtajo več 110 kg, in moške, ki tehtajo več kot 120 kg. Vsi, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, so odgovorni, da o tem TAMT obvestijo že ob rezervaciji; če to ni bilo mogoče, pa najpozneje pred začetkom kakršnekoli aktivnosti, programa ali paketa.

13. AKTIVNOSTI, PROGRAMI ALI PAKETI, KJER TAMT NI ORGANIZATOR

Kjer TAMT ni organizator aktivnosti, programa ali paketa, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja in/ali izvajalca aktivnosti, programa ali paketa naročniku in mu pomaga pri prijavi na aktivnost, program ali paket. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so skladni z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na obvestilu o aktivnosti, programu ali paketu. Šteje se, da TAMT prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo naročnik ureja z organizatorjem oziroma izvajalcem aktivnosti, programa ali paketa.

14. DARILNI BONI

V TAMT so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje do datuma, ki je naveden na bonu oziroma kuponu. Če ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v TAMT za izvedbo aktivnosti, programa ali paketa. Ob tatvini ali drugačni morebitni odtujitvi darilnega bona za terjatev TAMT ne odgovarja. Bona ni mogoče v nobenem primeru zamenjati za gotovino. Darilne bone je prepovedano in kaznivo kopirati ali kako drugače razmnoževati. Veljajo samo originalni darilni boni TAMT, ki vsebujejo originalne podpise, žige in druge lahko preverljive elemente.

15. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah za aktivnosti iz ponudbe TAMT je že vključen davek na dodano vrednost. Cene, ki so pripravljene za individualne programe in pakete, ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Ob sporu med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Tolminu. Ti splošni pogoji veljajo za vse ponudbe/pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.maya.si, kjer so redno ažurirane vse spremembe, v tiskani obliki pa so vedno na voljo v poslovni enoti TAMT.

 


Turistična agencija Maya team d.o.o.

Borut Nikolaš
CEO

Tolmin, januar 2020