MAYA TEAM TOLMIN / SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN POSEBNA DOLOČILA TURISTIČNE AGENCIJE MAYA TEAM D.O.O., Volče 87c, 5220 Tolmin, DŠ: SI24153044 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za Kamp Labrca ter športne in poslovne programe so sestavni del vseh aktivnosti, programov in paketov družbe MAYA TEAM d.o.o. ter različnih medsebojnih in vnaprej dogovorjenih kompenzacij. So pripadajoči del ponudbe/pogodbe, ki jo skleneta Turistična agencija Maya team d.o.o. (v nadaljevanju: TAMT) in naročnik (individualni udeleženec določene aktivnosti, programa, paketa ali storitve, skupina individualnih udeležencev določene aktivnosti, programa, paketa ali storitve ali podjetje, zavod ter različne zveze ali društva, ki v svojem imenu ali za svoje ime pripeljejo na določen paket, program, storitev ali aktivnost svoje zaposlene, člane ali poslovne partnerje, ter druge turistične agencije, ki prek svojih mrež prodajajo aktivnosti, pakete, storitve ali programe TAMT za svoje goste kot pooblaščena partnerska turistična agencija), ki se prijavlja oziroma naroča in vnaprej rezervira določeno aktivnost, paket, storitev ali program.

Z določili Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: SPP) TAMT se naročnik lahko seznani v poslovnih prostorih TAMT in/ali na spletni strani TAMT, to je na spletnem naslovu www.maya.si, kjer so SPP posebej označeni na povezavi Splošni pogoji in so splošno dostopni. Sestavni del SPP je tudi cenik aktivnosti športnih storitev in cenik storitev Kampa Labrca. Oba cenika sta ravno tako objavljena, na spletni strani www.maya.si in v poslovnih prostorih TAMT. Na predhodno željo naročnika lahko pri oddaji oziroma posredovanju ponudbe / pogodbe / predračuna TAMT naročniku k ponudbi / pogodbi / predračunu doda tudi SPP.

Aktivnosti, paketi, storitve in programi, ki so predmet SPP, so vezani na športni in poslovni turizem TAMT ter kampa Labrca, vse kot sestavni del ponudbe podjetja Maya team d.o.o..

Naročnik je vsaka oseba, podjetje, društvo, zavod, zaključena družba prijateljev ali turistična agencija itd., ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo določenega paketa, programa, aktivnosti ali druge storitve TAMT. Ravno tako je naročnik določeno podjetje, ki je s TAMT predhodno, tj. pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa, sklenilo medsebojno kompenzacijo. SPP se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.maya.si.
Da je naročnik seznanjen s SPP TAMT in daje nepreklicno soglasje k SPP TAMT, se šteje, ko naročnik izpolni vsaj enega od spodaj navedenih pogojev:

 • INDIVIDUALNI UDELEŽENEC AKTIVNOSTI:
  • Ko s podpisom medsebojne pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili ter da z njimi nepreklicno soglaša.
  • Ko pisno potrdi ime želene aktivnosti, programa, paketa ali storitve, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Ko rezervira in vplača določeno aktivnost prek spletne strani TAMT.
 • PODJETJE, ZAVOD, DRUŠTVO ali ZVEZA:
  • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko pisno potrdi naročilo določene aktivnosti, paketa, storitve ali programa na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko na TRR TAMT nakaže dogovorjen odstotek vrednosti vnaprej dogovorjenega medsebojnega posla. Ta posel je lahko dogovorjen pisno ali ustno. Potrditev posla s strani podjetja, zavoda, društva ali zveze pa mora biti pisna preko navadne pošte, faxa, elektronske pošte, MMS ali SMS.
  • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko se v naprej dogovori za medsebojno kompenzacijo za točno določen znesek kompenzacije za vnaprej dogovorjeno aktivnost, program, storitev ali paket in to kompenzacijo pisno potrdi.
 • TURISTIČNA AGENCIJA:
  • Ko s pisnim potrdilom (vavčer ali naročilnica agencije) potrdi ime želene aktivnosti, paketa, storitve ali programa, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Ko vplača v pogodbi določen odstotek skupnega zneska posla, ki je potreben za potrditev in rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa.

SPP vsebujejo tudi pomembna navodila (IZJAVA O ODGOVORNOSTI IN SOODGOVORNOSTI PRI ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH in PRIJAVNI LIST KAMP LABRCA), s katerimi se naročnik pred koriščenjem storitev in začetkom vsake športne aktivnosti seznani, s podpisom pa potrdi, da se strinja in neizpodbitno soglaša ter potrjuje, da bo upošteval pravila in navodila TAMT in osebja TAMT med izvajanjem športnih aktivnosti in koriščenjem storitev TAMT. Ne glede na to, ali je naročnik individualni udeleženec, podjetje, zavod, zveza ali agencija, morajo navodila prebrati in podpisati vsi udeleženci, ki se bodo udeležili določene športne aktivnosti ali koristili storitve TAMT. Če posameznik ali več njih ne želi podpisati ali se ne strinja z navodili, se storitev ali aktivnosti v organizaciji TAMT ne more udeležiti, in to ne glede na to, ali je bila aktivnost plačana / delno plačana / kompenzirana vnaprej ali ne. Ravno tako se aktivnosti ne morejo udeležiti vsi tisti, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih predpisov v navodilih (glejte VARNOST NA AKTIVNOSTIH).

2. OPREDELITEV POJMOV AKTIVNOSTI, PROGRAMI, PAKETI IN STORITVE

 • AKTIVNOSTI: to so športne aktivnosti, ki jih TAMT izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim športnim agencijam. Aktivnosti, ki se izvajajo, so: rafting, mini rafting, kajak, sit on top, soteskanje – canyoning, izleti z gorskimi kolesi, zipline, SUP, jamarstvo, prosto plezanje, preživetje v naravi, pohodništvo in padalstvo. Med aktivnosti prištevamo tudi organizacijo piknikov, kosil in drugih oblik druženja in zabave, ki jih izvajamo v svojem Športno-rekreacijskem centru Labrca.
 • PROGRAMI: to so enodnevni programi za podjetja ali zaključene skupine, ki jih TAMT izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam. Vključujejo eno ali več aktivnosti v kombinaciji s hrano in pijačo. Lahko vsebujejo tudi elemente teambuildinga ali teambondinga, lahko so kombinirane delavnice mehkih veščin in reševanja timskih nalog ali konkretni programi teambuildinga, ki vsebujejo kombinacijo izkustvenega izobraževanja in potrebne refleksije ter prenos ključnih timskih veščin v delovno okolje.
 • PAKETI: to so dvo- ali večdnevni programi, ki tvorijo paket, ki jih TAMT izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam. Delimo jih na športne pakete (družinske aktivne počitnice, kratki aktivni vikend paketi, individualne aktivne počitnice), kjer prevladujejo športne aktivnosti, prenočitvene pakete (paketi vezani na večdnevne nočitve individualnih gostov ali različnih skupin v kampu Labrca ali v drugih prenočitvenih enotah) in poslovne pakete (teambuilding, incentive, teambonding). Paketi vsebujejo več različnih storitev. Skupek storitev pa sestavlja program, ki je naveden in dogovorjen posebej za vsak dan trajanja paketa. 
 • STORITVE:  to je s strani naročnika naročeno delo, ki ga za naročnika opravi TAMT in za opravljeno delo izstavi račun. Pod storitve štejemo med drugim tudi razne gostinske storitve in nočitve v Kampu Labrca ali v katerem koli drugem prenočitvenem obratu, kjer TAMT nudi in zaračuna samo prenočitev brez drugih aktivnosti, lahko pa prenočitev veže tudi na določen paket TAMT. 

3. STORITVE, KI SO IN KI NISO VŠTETE V AKTIVNOSTI, PROGRAME ALI PAKETE TAMT

V ceno aktivnosti, programov, storitev ali paketov so vštete vse storitve, ki so navedene v ponudbi / pogodbi, ki je bila poslana naročniku in ki jo je naročnik s potrditvijo rezervacije potrdil.

Dodatne storitve so vse storitve, ki so naročene dodatno poleg že vnaprej dogovorjene aktivnosti, programa, paketa ali kompenzacije. Dodatne storitve niso del ponudbe/pogodbe, zato se plačajo posebej v obliki doplačila. Plačilo dodatnih storitev se izvede po opravljeni storitvi v roku 7 dni po tem, ko TAMT naročniku izda račun. Sem spadajo recimo hrana, pijača, dodane individualne ali skupinske aktivnosti. V nekaterih primerih je lahko hrana in/ali pijača že del ponudbe – v teh primerih se za hrano in pijačo ne doplača, razen če je naročnik naročil še dodatno hrano in pijačo, ki ni bila del predhodno dogovorjene ponudbe/pogodbe. Dodatne storitve naročnik potrdi pisno in pred prihodom, lahko pa dodatne storitve naročnik naroči tudi med trajanjem samega programa, paketa ali aktivnosti. Pomembno je, da je dodatna storitev vedno pisno potrjena in podpisana s strani naročnika.

Druge storitve so storitve, ki niso del programa, so pa za izvedbo programa nujno potrebne, npr. nočitev in hrana inštruktorjev na večdnevnih programih, kilometrina inštruktorjev na določeno lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket, prevoz udeležencev na lokacijo, če ga naročnik naroči itd. Druge storitve plača naročnik tudi, če je za izvedbo programa treba ekipo ali del ekipe TAMT začasno premestiti na lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket. Stroški nočitve za šoferje in vodnike, ki spremljajo program niso nikoli sestavni del ponudbe, temveč naročnik plača nočitev za šoferja in vodnika programa kot avtomatski dodatni strošek, kadar je za šoferja in / ali inštruktorja ali vodnika spanje nujno za nemoteno izvedbo programa.

Skriti stroški so stroški, ki jih agencije in podjetja običajno zaračunajo brez predhodnega opozorila. Tu gre za različne vstopnine, napitnine, nenapovedane obiske različnih trgovin z lokalnimi izdelki itd. TAMT se skritih stroškov ne poslužuje in nikoli ne zaračunava skritih stroškov.

 

4. PRIJAVE/REZERVACIJE IN VPLAČILA ZA AKTIVNOSTI, PROGRAME, PAKETE IN STORITVE

Naročnik se lahko prijavi oziroma izvede rezervacijo za aktivnosti, programe, pakete ali storitve v TAMT, v pooblaščeni agenciji TAMT, prek interneta ali po elektronski pošti na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.

Ob rezervaciji oziroma prijavi obe strani, tako TAMT kot tudi naročnik, pisno potrdita rezervacijo, kar se smatra za podpis pogodbe in je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji ter vsebuje podatke o aktivnosti, programu, storitvi ali paketu, na katerega se je naročnik prijavil, ali se sklicuje na ime programa, aktivnosti, paketa ali storitve, kjer so ti podatki navedeni.

TAMT za športne aktivnosti sprejema tudi telefonske rezervacije od lokalnih namestitvenih kapacitet, gostišč ali drugih turističnih informacijskih točk ali centrov, s katerimi ima predhodni dogovor za sprejem telefonskih rezervacij.

Naročnikova prijava/rezervacija velja za potrjeno, ko je izpolnjen vsaj eden od spodaj navedenih pogojev:

 • INDIVIDUALNI UDELEŽENEC AKTIVNOSTI:
  • Ko osebje TAMT naročniku pisno potrdi ime želene aktivnosti, programa, paketa ali storitve, datum prihoda in število udeležencev iz enega izmed elektronskih naslovov TAMT, iz enega od registriranih socialnih omrežij TAMT ali iz ene od objavljenih telefonskih številk v obliki SMS ali MMS sporočil.
  • Ko naročnik rezervira in vplača določeno aktivnost v prostorih TAMT ali prek spletne strani TAMT.
  • Ko naročnik pošlje potrdilo o nakazilu na TRR TAMT za vnaprej določeno aktivnost, program, storitev ali paket, TAMT pa mu prejem nakazila na TRR TAMT pisno potrdi.
 • PODJETJE, ZAVOD ali ZVEZA:
  • Ko naročnik TAMT na enega izmed elektronskih naslovov ali na eno izmed objavljenih telefonskih številk (SMS, MMS) TAMT pisno potrdi ponudbo (ki jo je za naročnika izdelala in poslala TAMT ali je bila med naročnikom in TAMT ustno dogovorjena) in datum rezervacije, ki je vezana na poslano ponudbo, katero je naročniku poslala TAMT ali pa je ponudba med TAMT in naročnikom vezana na ustni dogovor (npr. telefonski klic, Zoom...). Naročnik lahko za potrditev posla TAMT v priponki elektronske pošte pošlje  tudi naročilnico, ki je vezana na poslano ponudbo s strani TAMT. Ko naročnik izvede eno od možnosti potrditve za aktivnost, program, paket ali storitev mora TAMT naročniku pisno potrditi dogovorjen posel (elektronska pošta, SMS, MMS...). V nadaljevanju, na podlagi potrditve posla, TAMT pošlje naročniku predračun ali več njih, lahko tudi z različnimi datumi valute v naprej dogovorjenem znesku, za plačilo razlike do  končnega zneska pa do 10 dni po izvedbi aktivnosti, programa, storitve ali paketa, TAMT naročniku izda račun z valuto 7 dni. Naročilnica, ki jo pošlje naročnik vsebuje naslednje podatke: število oseb, datum aktivnosti, storitve paketa ali programa in ime ponudbe/pogodbe na katero se naročilnica navezuje. V kolikor naročnik v roku 7 dni ne poravna obveznosti, TAMT naročniku v nadaljevanju zaračuna tudi zamudne obresti v skladu s slovesnko zakonodajo.
  • Ko naročnik po predhodnem dogovoru in izdanem predračunu na TRR TAMT nakaže dogovorjen znesek ali odstotek od celotne vrednosti vnaprej dogovorjenega medsebojnega posla (akontacija/predujem).
  • Ko naročnik in TAMT dogovorita, napišeta in podpišeta medsebojno kompenzacijo za točno določen znesek kompenzacije za vnaprej dogovorjeno aktivnost, storitev, program ali paket (za podpis velja tudi elektronsko sporočilo iz katerega je razvidno, da je med naročnikom in TAMT sklenjen dogovor o medsebojni kompenzaciji). Če naročnik ne zagotovi v kompenzaciji vnaprej dogovorjenega števila udeležencev na določeni aktivnosti, programu, storitvi ali paketu, se to šteje kot odgovornost naročnika, zato se predhodni kompenzacijski pogoji (končni znesek kompenzacije) ne morejo spremeniti v škodo TAMT. Ravno tako se ne more del kompenzacije prenesti na nov termin (npr. dogovorjena je določena kompenzacija za dvajset oseb, pride jih samo dvanajst. Za teh osem manjkajočih udeležencev odgovornosti ne nosi TAMT zato ne obstaja možnost, da bi teh osem oseb kompenzacijo koristilo ob neki drugi priložnosti). Kompenzacijska vrednost posla v nobenem primeru ne more biti nižja od v naprej dogovorjene.
 • TURISTIČNA AGENCIJA:
  • Ko s pisnim potrdilom (vavčer ali naročilnica agencije) potrdi ime želene aktivnosti, programa, storitve ali paketa, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov TAMT.
  • Ko vplača v pogodbi določen odstotek, ki je potreben za potrditev in rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa.

5. CENE AKTIVNOSTI, PROGRAMOV, STORITEV IN PAKETOV

ŠPORTNE AKTIVNOSTI (rafting, kajak, canyoning...), GOSTILNA in KAMP LABRCA:

Cene športnih aktivnosti in storitev kampa Labrca so vnaprej določene, vsebujejo DDV in so objavljene na spletni strani maya.si (vsaka aktivnost ima ceno objavljeno ob predstavitvi aktivnosti) in v poslovalnici TAMT. Cene hrane in pijače vsebujejo DDV in so objavljene v ceniku in meniju ŠRC Labrca. Cene piknikov za zaključene skupine se razlikujejo glede na željeno ponudbo in skupno število gostov zato naročnikom, ki jih zanimajo pikniki pripravimo individualno ponudbo, katero osebje TAMT naročniku pošlje po elektronski pošti. Turistična taksa ali druge morebitne takse niso vključene v ceno ter se zaračunajo ločeno.

PROGRAMI, STORITVE IN PAKETI:

Cene programov, storitev in paketov se določajo posamično za vsako povpraševanje ali kompenzacijo posebej in ne vključujejo DDV. Odvisne so od vsebine, trajanja in zahtevnosti programa ali paketa. Finančno so programi in paketi razdelani v vsaki ponudbi/pogodbi posebej – t. i. tailor made programi ali paketi.

OSTALO:

TAMT si po že oddani ponudbi pridržuje pravico do spremembe cene, ki bi lahko nastala zaradi manjšega števila udeležencev od prvotno dogovorjenega števila ali sprememb cen na trgu, ki vplivajo na postavitev cene aktivnosti, programa, storitve ali paketa. Zvišanje in znižanje cene se obračuna z odstotkom, enakim povečanju ali zmanjšanju predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.

O morebitni spremembi cene aktivnosti, storitve, programa ali paketa TAMT naročnika obvesti najmanj 20 dni pred začetkom aktivnosti, storitve, programa ali paketa. Naročnika se obvesti pisno ali ustno. Če podražitev preseže 10 odstotkov, ima naročnik pravico razdreti pogodbo, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator naročniku povrne vplačan znesek aktivnosti, programa ali paketa.

Morebitni popusti in ugodnosti se izključujejo ter se ne seštevajo.
Če je predvidenih več popustov, si lahko naročnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Ob koriščenju popustov za individualne naročnike se popust lahko koristi samo pri plačilu z gotovino.

TAMT in naročnik se v času priprave ponudbe za izvedbo aktivnosti, programa ali paketa lahko dogovorita tudi za medsebojno kompenzacijo. Kompenzacijo morata TAMT in naročnik vnaprej finančno ovrednotiti in terminsko dogovoriti. Če naročnik in TAMT v fazi priprave kompenzacije ugotovita, da kompenzacije ni mogoče zaključiti z enkratnim dogodkom, se lahko kompenzira dogovorjen znesek v več vnaprej medsebojno dogovorjenih terminih, vse dokler ni kompenzacija zaključena. Kompenzacija mora biti zaključena najpozneje v dveh letih od sklenjenega dogovora o kompenzaciji. V nasprotnem se šteje, da naročnik za izvedbo kompenzacije ni več zainteresiran in od dogovora odstopa, s čimer TAMT odveže kompenzacijskega dogovora. V tem primeru se šteje, da je kompenzacija izvedena in finančno zaključena.

TAMT lahko za določeno aktivnost, program, storitev ali paket določi, da naročnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, kot ga predvideva program. Tu gre za aktivnosti, storitve, program ali paket, ki jih TAMT ne izvaja neposredno, temveč TAMT naročnika napoti oziroma usmeri k drugemu izvajalcu. V tem primeru TAMT ne nastopa kot organizator in ne kot posrednik, temveč zgolj kot informator. V tem primeru naročnik vse reklamacijske in odškodninske zahtevke uveljavlja na kraju samem pri agenciji oziroma izvajalcu določene aktivnosti, storitve, programa ali paketa kamor je bil s strani informatorja napoten oz. usmerjen.

6. VARNOST UDELEŽENCEV NA AKTIVNOSTIH – kratek pregled navodil o odgovornosti in soodgovornosti pri športnih aktivnostih, programih, storitvah in paketih, ki jih podpiše vsak udeleženec športnih aktivnosti, programov, storitev ali paketov:

 • Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev in da znajo plavati (velja za vodne aktivnosti).
 • Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih, storitvah, programih ali paketih.
 • Omejitve pri udeležbi na aktivnostih:
  • najmanjše število udeležencev: 3 osebe, v nasprotnem primeru doplačilo;
  • otroci, višji od 110 cm, se lahko udeležijo rafting izleta EASY;
  • otroci, višji od 125 cm, se lahko udeležijo aktivnosti zipline;
  • otroci plavalci, višji od 130 cm, se lahko udeležijo rafting izleta Boka;
  • otroci plavalci, višji od 140 cm, se lahko udeležijo vseh športnih aktivnosti;
  • največja dovoljena masa: ženske 100 kg, moški 110 kg.
  • TAMT si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah.
  • TAMT odsvetuje udeležbo na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami.
  • TAMT si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnost. Ob odpovedi izleta vam povrnemo vse stroške rezervacije, lahko pa skupaj z naročnikom izberemo nov termin v kolikor to naročniku ustreza.
  • TAMT si pridržuje pravico do odpovedi izleta tudi, če število udeležencev ne doseže najmanjšega števila.
  • Po prejeti obvezni opremi za športno aktivnost ob odpovedi (s strani gosta) gost ni upravičen do povračila stroškov. Prav tako niso povrnjeni stroški zaradi krajšega izleta, ki je razlog slabe fizične pripravljenosti posameznika ali dejstva da naročnik spravlja sebe ali/in druge v nevarnost oziroma situacijo, kjer vodnik ne more več zagotoviti varne izvedbe športne aktivnosti.
  • Športna aktivnost poteka od pristopa gostov do vodnika na štartnem mestu do zaključka izleta – pristanka na cilju.
  • TAMT ne odgovarja za poškodbe, nastale izven poteka aktivnosti, storitve, programa ali paketa.
  • TAMT ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil vodnikov ali drugega osebja TAMT.
  • Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom izleta o tem obvestiti vodnika ali drugega uslužbenca TAMT.
  • Poškodbe, ki nastanejo med aktivnostjo, programom, storitvijo ali paketom, morajo biti prijavljene takoj vodniku/inštruktorju oziroma drugi pooblaščeni osebi v TAMT. O poškodbi je potrebno zapisati zapisnik, ki je podpisan s strani naročnika in enega izmed osebja TAMT. TAMT ne bo upoštevala nobenih poškodb, ki so sporočene naknadno.
  • TAMT lahko fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij za interne namene. Fotografije, ki jih posname TAMT, so last TAMT.
  • TAMT ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete pred, med in po aktivnosti.

7. PLAČILA NA OBROKE

Več informacij je na voljo na našem prodajnem mestu. Tam vas bomo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj in vam po želji pripravili informativni izračun.
Za vsako spremembo rezervacije se zaračunajo administrativni stroški v višini 25 EUR na prijavnico.

8. UPORABA PODATKOV

Vse pridobljene podatke o naročniku TAMT varuje skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da naročnik s potrditvijo rezervacije pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, raziskave trga, segmentiranja kupcev in obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji aktivnosti, programa ali paketa ali kadarkoli pozneje.

9. NAROČNIKOVA ODPOVED AKTIVNOSTI, PROGRAMA, STORITVE ALI PAKETA

Naročnik ima pravico do odpovedi aktivnosti, programa, storitev ali paket, in sicer na istem mestu, kot je rezervacijo potrdil. Odpoved mora biti obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved aktivnosti, programa, storitve ali paketa ne upošteva. Če naročnik odpove aktivnost, program, storitev ali paket, ima TAMT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aktivnosti, programa, storitve ali paketa. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Datum prejema pisne odpovedi (v kolikor je odpoved poslana priporočeno po pošti, se šteje kot datum odpovedi, ko je bila odpoved oddana na pošto) je osnova za obračun stroškov stornacije.

ODPOVED AKTIVNOSTI, STORITVE, PROGRAMA ALI PAKETA:

 • do 60 dni pred izvedbo aktivnosti, programa, storitve ali paketa TAMT je odpoved brezplačna
 • od 59 do 45 dni pred izvedbo aktivnosti, programa, storitve ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 30% dogovorjene cene aktivnosti, storitve, programa ali paketa;
 • od 44 do 35 dni pred izvedbo aktivnosti, storitve, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 50 % dogovorjene cene aktivnosti, storitve, programa ali paketa;
 • od 34 do 20 dni pred izvedbo aktivnosti, storitve, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 80 % dogovorjene cene aktivnosti, storitve, programa ali paketa;
 • od 19 do 10 dni pred izvedbo aktivnosti, storitve, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 90 % dogovorjene cene aktivnosti, storitve, programa ali paketa;
 • od 9 do 0 dni pred izvedbo aktivnosti, storitve, programa ali paketa TAMT zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, storitve, programa ali paketa;
 • neudeležba brez odpovedi – TAMT zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, storitve, programa ali paketa.

V kolikor je naročnik vplačal akontacijo, avans oz. predujem za potrditev aktivnosti programa, storitve ali paketa, lahko TAMT, v primeru naročnikove odpovedi, svoje stroške poplača iz že prejetega zneska in naročniku vrne le morebitno razliko.

Med trajanjem aktivnosti, programa, storitve ali paketa lahko naročnik na svojo željo prekine določeno aktivnost, program, storitev ali paket. TAMT in naročnik podpišeta pisno izjavo o prekinitvi, v kateri se navede razlog prekinitve. Če naročnik aktivnost, program, storitev ali paket prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti ne glede nato ali je podpisal pisno izjavo o prekiniti ali pisne izjave ni želel podpisati.

Naročnik lahko naknadno po potrditvi rezervacije v pisnem dogovoru z TAMT spremeni oziroma zamenja ime naročnika ali število udeležencev. Če želi naročnik število povečati, je za to potrebno pisno potrdilo in odobritev TAMT.

Pri manjšem številu udeležencev, kot je bilo predhodno dogovorjeno, na aktivnosti, programu, storitvi ali paketu se upošteva zgoraj napisane odpovedne roke za aktivnost, program, storitev ali paket. Če je TAMT naročniku pri ceni upošteval skupinski popust, se ta izniči.

Če pride do odpovedi rezervacije pri individualnih rezervacijah, mora naročnik to TAMT javiti takoj, in to obvezno v pisni obliki in v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi. Kadar je razlog za odpoved tako poslabšanje zdravstvenega stanja naročnika ali njegovega svojca (zakonec, zunajzakonski partner, starši, tast, tašča, otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši - sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki naročniku onemogoča udeležbo na aktivnosti, programu, storitvi ali paketu, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Za odpoved iz zdravstvenih razlogov se naročniku povrne 100 % vplačane kupnine.

Če pride do odpovedi, ko je naročnik podjetje, zavod, društvo ali zveza, se temeljito preveri razlog odpovedi. Če se ugotovi, da naročnik nima možnosti udeležbe, se naročnik in TAMT dogovorita za nov termin - datum (naročnik lahko enkrat spremeni datum izvedbe dogodka, v nasprotnem vplačana akontacija za dogodek postane nična in se v nobenem primeru ne vrača ali prenaša na kakršen koli nov dogodek ali nov datum) pod enakimi pogoji, kot so bili dogovorjeni ob prvi potrjeni rezervaciji. Naročnik ima sedem dni časa od dne, ko pride do odpovedi, da predlaga in z TAMT uskladi nov dodatni datum. Nov dodatni datumu mora naročnik v nadaljevanju pisno potrditi TAMT v roku deset delovnih dni od dne, ko je TAMT pisno poslala naročniku nov medsebojno dogovorjeni datum. Če naročnik v predpisanem deset dnevnem času ne potrdi novega dogovorjenega termina, lahko TAMT ta isti predhodno dogovorjen dodatni termin ponovno sprosti in ga ponuja drugim naročnikom, naročnik, ki je program, aktivnost, storitev ali paket odpovedal pa ostane brez možnosti koriščenja novega datuma. Slabo vreme ni razlog za odpoved, če lahko TAMT naročniku zagotovi izvedbo aktivnosti, storitve, programa ali paketa. Če se ugotovi, da odpoved ni upravičena ali če naročnik ne izkoristi možnost uveljavitve dodatnega termina za izvedbo aktivnosti, programa, storitve ali paketa, TAMT izda račun naročniku enako kot bi aktivnost, program, paket ali storitev bila opravljena. Račun, ki ga TAMT pošlje naročniku vsebuje vse dogovorjene storitve na prvotno dogovorjeni rezervaciji. Datum pisne odpovedi prve rezervacije je osnova za sestavo računa.

Če odpoved predloži podjetje, ki ima s TAMT sklenjeno medsebojno kompenzacijo, se podjetju ravno tako ponudi nov termin, ki ga naročnik predhodno potrdi. Če tudi v tem novem terminu naročnik dogovorjene kompenzacije ne izvede, se kompenzacija zaključi in se šteje za izvedeno. V nasprotnem primeru namreč TAMT utrpi gospodarsko škodo, ker rezervira termine, ki zaradi neprihoda naročnika ostanejo prazni.

V primeru, da pride do odpovedi naročnika zaradi naravnih nesreč, epidemije, pandemije, vojne ali druge višje sile na katero TAMT nima vpliva, TAMT vplačanega denarja v nobenem primeru ne vrača, temveč skupaj z naročnikom dogovorita nov datum izvedbe aktivnosti, programa ali paketa v času največ dveh let od trenutka, ko je vzrok za odpoved odpravljen.

10. ODPOVED ALI SPREMEMBA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA S STRANI TAMT.

TAMT si skladno z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe aktivnosti, programa, storitve ali paketa v naslednjih primerih:

 • Z izvedbo aktivnosti, programa, storitve ali paketa bi ogrožali zdravje ali življenje udeležencev.
 • Za aktivnost, program, storitev ali paket se ni prijavilo dovolj naročnikov, zato najmanj sedem (7) dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa TAMT odpove aktivnost, program, storitev ali paket in o tem obvesti vse, ki so rezervacijo aktivnosti, programa, storitve ali paketa že opravili, ter jim povrne celotno vplačano kupnino.

TAMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa, storitve ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti, programa, storitve ali paketa nastopijo izredne okoliščine (naravne nesreče, epidemija, pandemija, vojna ali katerekoli druge višje sile na katero naročnik nima vpliva), ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TAMT pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da rezervacije predhodno ne bi potrdila, če bi ob sklenitvi pogodbe obstajale informacije o izrednih okoliščinah. V tem primeru TAMT ne vrača že vplačane kupnine.

 • TAMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti eden ali več naročnikov ali naročnikovih gostov neposredno krši določbe, ki so zapisane v navodilih Izjava za odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih ter Pravilnik Kampa Labrca. V tem primeru TAMT ne vrača že vplačane kupnine.
 • TAMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti, programa ali paketa pristojna oseba, ki dela in nastopa v imenu TAMT, ugotovi, da določena oseba/določene osebe na določeni aktivnosti, programu, storitvi ali paketu ni/niso fizično in/ali psihično sposobna/sposobne napora, ki ga od nje/njih zahteva aktivnost, program, storitev ali paket, in bi z nadaljevanjem aktivnosti, programa, storitve ali paketa ogrožali svoje in tuje zdravje ali življenje, pred začetkom aktivnosti, programa, storitve ali paketa pa tega ni bilo mogoče opaziti ali zaznati, naročnik pa osebja TAMT o tem ni obvestil. V tem primeru TAMT ne vrača že vplačane kupnine.

11. REKLAMACIJE

Naročnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem in vodji aktivnosti, programa, storitve ali paketa oziroma neposrednemu izvajalcu določene aktivnosti, programa, storitve ali paketa.

Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, naročnik z neposrednim izvajalcem storitve ali z vodjo aktivnosti, programa ali paketa sestavi pisno potrdilo oziroma reklamacijski zahtevek, ki ga podpišeta predstavnik ali izvajalec storitev in oškodovani naročnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je naročnik grajal storitev na kraju samem.

Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo vodnika, šoferja, gostinca, hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik svoj zahtevek uveljavlja.
TAMT je dolžna prvič pisno odgovoriti naročniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb skladno z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler TAMT ne izda odgovora, se naročnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi ali sodnim ustanovam oziroma dajanju informacij medijem in drugim javnostim. TAMT bo reševala samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Naročnik je soodgovoren in zagotavlja TAMT, da nima nihče od udeležencev aktivnosti, storitve, programa ali paketa pred prihodom na aktivnost, program, storitev ali paket zdravstvenih zadržkov ali omejitev za opravljanje aktivnosti, programov, storitev ali paketov. Naročnik se zaveda, da je pri vseh aktivnostih, programih, storitvah in paketih, ki jih izvaja TAMT, povečan dejavnik tveganja za poškodbe in druge nevarnosti, zato v nobenem primeru aktivnosti, programi, storitve in paketi niso primerni za nosečnice in osebe, ki imajo različne poškodbe hrbta ali so utrpele druge resne poškodbe ali operacije. Ravno tako aktivnosti, programi in paketi niso primerni za osebe s povečanim krvnim tlakom in za osebe, ki imajo težave s srcem. Omejitev velja tudi za ženske osebe, ki tehtajo več 100 kg, in moške, ki tehtajo več kot 110 kg. Vsi, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, so odgovorni, da o tem TAMT obvestijo že ob rezervaciji; če to ni bilo mogoče, pa najpozneje pred začetkom kakršnekoli aktivnosti, programa, storitve ali paketa.

13. AKTIVNOSTI, PROGRAMI, STORITVE ALI PAKETI, KJER TAMT NI ORGANIZATOR

Kjer TAMT ni organizator aktivnosti, programa, storitve ali paketa, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja in/ali izvajalca aktivnosti, programa, storitve ali paketa naročniku in mu pomaga pri prijavi na aktivnost, program, storitev ali paket. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so skladni z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na obvestilu o aktivnosti, programu, storitve ali paketa. Šteje se, da TAMT prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo naročnik ureja z organizatorjem oziroma izvajalcem aktivnosti, programa, storitve ali paketa.

14. DARILNI BONI

V TAMT so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje do datuma, ki je naveden na bonu oziroma kuponu. Rok trajanja darilnih bonov se ne podaljšuje. Če ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v TAMT za izvedbo aktivnosti, programa, storitve ali paketa. Ob tatvini ali drugačni morebitni odtujitvi darilnega bona za terjatev TAMT ne odgovarja. Bona ni mogoče v nobenem primeru zamenjati za gotovino. Darilne bone je prepovedano in kaznivo kopirati ali kako drugače razmnoževati. Veljajo samo originalni darilni boni TAMT, ki vsebujejo originalne podpise, žige in druge lahko preverljive elemente.

15. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah za aktivnosti iz ponudbe TAMT je že vključen davek na dodano vrednost. Cene, ki so pripravljene za individualne programe in pakete, ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Ob sporu med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Tolminu. Ti splošni pogoji veljajo za vse ponudbe/pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.maya.si, kjer so redno ažurirane vse spremembe, v tiskani obliki pa so vedno na voljo v poslovni enoti TAMT.

 


Turistična agencija Maya team d.o.o.

Borut Nikolaš
CEO

Tolmin, januar 2020